இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :ஆண்டவருடைய செயல்களெல்லாம் நல்லவை. ஒவ்வொரு தேவையையும் குறித்த காலத்தில் அவர் நிறைவு செய்கிறார். சீராக் 39 : 33

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: