ஆண்டவருடைய திருவுளம் யாது எனப் புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.எபே 5:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: