ஆண்டவரே!உம் பலிபீடத்தை வலம் வருவேன்.( திருப்பாடல்கள் ) 26 : 6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: