ஆண்டவரே, தேவரீர் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர். சங்கீதம் 90:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: