ஆண்டவரை நம்பினோர் நிச்சயம் அவராலே ஆசீர்வதிக்கப்படுவர்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: