இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : ஆண்டவர்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களோ புதிய ஆற்றல் பெறுவர் ; கழுகுகள்போல் இறக்கை விரித்து உயரே செல்வர் ; அவர்கள் ஓடுவர் ; களைப்படையார் ; நடந்து செல்வர் ; சோர்வடையார். ஏசாயா 40 : 31.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: