ஆண்டவர் தமக்குரியோர்மேல் இறுதிவரை அன்பு செலுத்தினார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: