ஆண்டவர் நம்மை எல்லா இன்னல்களினின்றும் விடுவிப்பார்.தி.பா.54 : 7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: