ஆண்டவர் நம்மை நினைவு கூர்ந்துள்ளார்; நமக்குத் தம் ஆசியை அளிப்பார். திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 115:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: