ஆண்டவர் நம் பாதைகளை செம்மையாக்குவார். நீதிமொழிகள் 3:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: