ஆண்டவர் நல்லவர், நன்மையே செய்பவர். தி.பா. 119:68.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: