ஆயிரம் நாளைப்பார்க்கிலும் உமது பிராகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது; சங்கீதம் 84:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: