“ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார்.”யோபு 9:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: