“இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு.”ஓசியா 12:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: