இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள்; இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம். சங்கீதம் 118:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: