“இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன்”வெளி 21:5

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

%d bloggers like this: