இன்று இந்த வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று;ஏனெனில் இவரும் ஆபிரகாமின் மகனே!!இழந்து போனதைத் தேடி மீட்கவே மானிடமகன் வந்திருக்கிறார். லூக்கா 19 : 9,10.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: