இன்றைய சிந்தனை : ஆண்டவரில் நம்பிக்கை வைப்போர் பேறுபெற்றோர். எரேமியா 17:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: