இன்றைய சிந்தனை : கடவுளைப் புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது;அதுவே ஏற்புடையது. தி.பா.147:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: