இன்றைய சிந்தனை :கடவுளை அறியும் அறிவையே பெற்றுக்கொள்வோம்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: