இன்றைய சிந்தனை : கடவுள் எல்லோரிலும் செயலாற்றுகிறார்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: