இன்றைய சிந்தனை : வெளித்தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பளியாதீர்கள். நீதியோடு தீர்ப்பளியுங்கள். யோவான் 7 : 24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: