இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: அவர்களின் வழிகாட்டிகள் தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து வெளியேறுவார்கள்;அவர்களின் அரசர் அவர்களுக்கு முன்னால் கடந்து செல்வார்; ஆண்டவரே அவர்களை வழிநடத்திப் போவார்.” மீக்கா 2 : 13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: