இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : அவர் உன் வாழ்நாளை நலன்களால் நிறைவுறச் செய்கின்றார்; உன் இளமை கழுகின் இளமையெனப் புதிதாய்ப் பொலிவுறும். திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 103:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: