இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :ஆண்டவருக்கு உகந்தது எது என்பதை ஆராய்ந்து பாருங்கள். எபேசியர் 5 : 10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: