இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இப்பொழுது அண்டத்தின் கடவுளைப் போற்றுங்கள் எல்லா இடங்களிலும் அரியன பெரியன செய்பவரை , பிறப்பிலிருந்து நம்வாழ்வை மேன்மைப் படுத்துபவரை, தம் இரக்கத்திற்கு ஏற்ப நம்மை நடத்துகிறவரைப் புகழுங்கள். சீராக் 50 : 22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: