இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இதோ ! நான் விரைவில் வருகிறேன். அவரவர் செயலுக்கு ஏற்ப அவரவருக்கு நான் அளிக்கவிருக் கின்ற கைம்மாறு என்னிடம் உள்ளது. திருவெளிப்பாடு 22 : 12.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: