இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இதோ! இறைவன் வல்லவர்; எவரையும் புறக்கணியார் ; அவர் வல்லமையும் ஞானமும் கொண்டவர் யோபு 36 : 5.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: