இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன்;உனக்கு ஆசி வழங்குவேன். உன் பெயரை நான் சிறப்புறச் செய்வேன்;நீயே ஆசியாக விளங்குவாய். தொடக்க நூல் 12 : 2.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: