இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: என் உயிரே! ஆண்டவரைப் போற்றிடு! என் கடவுளாகிய ஆண்டவரே! நீர் எத்துணை மேன்மைமிக்கவர்! நீர் மாண்பையும் மாட்சியையும் அணிந்துள்ளவர்! திருப்பாடல்கள் 104 : 1.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: