இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :ஒரு காலத்தில் தொலைவில் இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவோடு இணைந்து அவரது இரத்தத்தின் மூலம் அருகில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள். எபேசியர் 2 : 13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: