இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : கடவுளுக்கேற்ற பலி நொறுங்கிய நெஞ்சமே; கடவுளே! நொறுங்கிய, குற்றமுணர்ந்த உளத்தை நீர் அவமதிப்பதில்லை.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: