இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: கர்த்தர் நல்லவர்,இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை;தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். நாகூம் 1 : 7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: