இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும்,பெலனும்,ஆபத்துக்காலத்தில் அநுகூலமான துணையுமானவர். சங்கீதம் 46 : 1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: