இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : நானே ஆண்டவர் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் உள்ளத்தை நான் அவர்களுக்குக் கொடுப்பேன். அவர்கள் என் மக்களாய் இருப்பார்கள். நான் அவர்கள் கடவுளாய் இருப்பேன். ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் முழு உள்ளத்தோடு என்னிடம் திரும்பி வருவார்கள்.. எரேமியா 24 : 7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: