இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : “மானிடராய் அவர் வெளிப்படுத்தப்பட்டார்; தூய ஆவியால் நேர்மையாளர் என மெய்ப்பிக்கப்பட்டார் ; வானதூதருக்குத் தோன்றினார். பிற இனத்தாருக்குப் பறைசாற்றப்பட்டார் ; மாட்சியோடு விண்ணேற்றமடைந்தார் “. 1 திமோத்தேயு 3 : 16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: