இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : யூதா 1:24,25

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: