“இயேசுகிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார்.”எபிரெயர் 13:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: