“இயேசுவைத் தேவன் எழுப்பினார்; இதற்கு நாங்களெல்லாரும் சாட்சிகளாயிருக்கிறோம். “அப்போஸ்தலர் 2:32

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: