இயேசு அடிமையின் ரூபமெடுத்து மனுஷர் சாயலானார்.பிலிப்பியர் 2:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: