இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :இயேசு அவர்களைப் பார்த்து ” இறைவார்த்தையைக் கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிறவர்களே என் தாயும், என் சகோதரர்களும் ஆவார்கள் ” என்றார். லூக்கா 9 : 21.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: