”இயேசு கடவுளிடம் வேண்டுதல் செய்வதில் இரவெல்லாம் செலவிட்டார்” (லூக்கா 6:12)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: