இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் அருளும் அமைதியும் உரித்தாகுக!

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: