இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாவை ருசித்து ஏற்றுக்கொண்டார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: