”இயேசு செய்த யாவற்றையும் பார்த்து அனைவரும் வியப்படைந்தனர்” (லூக்கா 9:43)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: