”இயேசு, ‘நமக்கு எதிராக இராதவர் நமக்குச் சார்பாக இருக்கிறார்’ என்றார்” (லூக்கா 9:50)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: