இருப்பதிலிருந்து கொடுத்தல்

You may also like...

1 Response

  1. arbask1952c.a.baskaran. says:

    Amen. Yesuvukkea Pugazh. Kartharin Naaman thuthikkappaduvathaga. Amen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: