இருமனமுள்ளவன் தன் வழிகளிலெல்லாம் நிலையற்றவனாயிருக்கிறான். யாக்கோபு 1:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: