இறைப்பற்றுடன் வாழ விரும்புவோர் அனைவரும் இன்னலுறுவர். 2 திமொத்தேயு 3 : 12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: