“இழந்துபோனதைத் தேடவும் இரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்.”லூக்கா 19:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: